Mark Griffiths Books

Win signed copies of both Space Lizards books!

Selam dostlar herkese mutlu birgün diliyorum. Kendime kahve yapm?? dü?üncelere dalm??ken size istedi?im erkek istanbul escort arkada? özelliklerini yazmak istedim. Herkesin bir arzusu vard?r. Benim de arad???m birkaç özellik var. Öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ad?m P?nar 26 ya??nday?m oldukça dikkat çekici vücudum var. Sar???n mavi gözlü uzun denilebilecek bir boyday?m. ?u ya??ma kadar birkaç yanl?? ili?kim oldu. Tüm uyar?lara ra?men a??k oldu?umu zannedip hayat?ma kabul ettim. Ama hayat sürprizlerle dolu bir anda çok sevdi?im sand???m sevgilimin beni em yak?n arkada??mla aldatt???n? ö?rendim. Gerçekten y?k?lm??t?m. Çünkü ayn? evde ya??yor hayat? beraber payla??yorduk bunu neden yapt???n? hiçbir zaman anlayamad?m. Bu kötü günleri atlatmak oldukça güç oldu. Ama ?u geçen zaman bana iyi geldi ve ?u an art?k yeni bir ili?kiye haz?r oldu?umu hissediyorum. Sizlere arad???m erkek arkada?taki özellikleri yazmak istiyorum. Öncelikle kendi karar?n? kendisi verebilmeli. Ailesinden izin alan bir erke?in benim hayat?mda etkisi olabilece?ini dü?ünmüyorum. Kendi karar?n? veremeyen erkek zaten özgüvensiz olacakt?r. Ya?ad??? en ufak zorlukta ba? edemeyecek dolay?s?yla beni de mutsuz edecektir. Di?er arad???m özellik ise bana sahip ç?kmas?d?r. Çok rahat ve umars?z erkekleri sevmiyorum. Her ne olursa olsun biz k?zlar korunmaya ihtiyaç duyar?z. Bir erke?in korumas? alt?na girmek bizi mutlu eder. Bu beni ona daha çok ba?lar. Sayg? duymama ona ait hissetmeme büyük etken olur. Aksi takdirde benim normal arkada??mdan ne fark? kal?yor. K?skanmayan esenyurt escort sahiplenmek erkekleri sevmiyorum. Buna ek olarak sahiplendi?i kadar da kibar ve nazik olmal?. Biz bayanlar?n hassas ve k?r?lgan oldu?umuzu farkedip her zaman nazik davranmal?. Kaba ve dü?üncesiz erke?i hayat?ma alamam. Ama ayn? zamanda d?? görünü?üne dikkat etmeli. En az?ndan sa?l?kl? beslenebilir ben a??r? ya?l? ve sa?l?ks?z ?eyleri sevmiyorum. Sevgilimle al??veri? yaparken ortak noktam?z olmazsa kavga edebiliriz. O zaman hayat?n tad? ç?kmayacakt?r. Kesinlikle sad?k olmal?. Ya?ad???m büyük travma sonras? ne kadar üzüldü?ümü size anlatt?m. Aldat?lmak asla tahammül edebilece?im bir ?ey de?il. Lütfen erkekler bizi k?rmay?n. Aldatacaksan?z sevgili olmay?n. Sonra çok üzülüyoruz. Bana ilgi göstermeli. Sürekli maç ve oyun oynayan erkeleri hiç anlam?yorum. Ayn? evde bir sürü erkek dolu?up deli gibi ba??r?yor. Bu çok kaba ve korkutucu. Elbette arkada?lar?yla vakit geçirecek ama beni seviyorsa benimle de ilgilenmesi gerekiyor. Di?er türlü beni sevdi?ini dü?ünemem. Beraber ba? ba?a vakit geçirebilmeyiz. Bizim ikimizin aras?nda payla?aca?? özel ?eyler olaca?? için özel zamanlar?m?z olmal?. En az?ndan haftada bir kere beni bir yere götürmeli. Elbette bu maddi imkan gerektiren bir ?ey e?er durumu yeterli de?ilse bende destek olabilirim önemli olan beni gerçekten sevmesi kendimi ona ait hissetmem. Kibar ve nazik olmas?d?r. Kendimi ona ait hissetmeliyim.