Mark Griffiths Books

Another satisifed customer!

Güzel insanlar hepinize kucak dolusu bir merhaba. Bugün size biraz kendimi tan?tmak ve sizinle biraz dü?üncelerimi payla?mak istiyorum. Ad?m esenyurt escort sin 27 ya??nday?m. 1.69 boyunda ve 57 kiloday?m. Bankac?y?m. Yeterince stresli bir i?im var. Her sabah ofise gidiyorum ve ak?am de?i?en saatlerde i?ten ayr?l?yorum. Günde en az 200 mü?teriye laf anlat?yorum ve sorunlar?n? çözmeye çal???yorum. ?? hayat?m yeterince stresli ve hareketli iken tabi ki zaman zaman erkek arkada??mla sorunlar ya?ayabiliyorum. Benim erkek arkada??m benden 3 ya? büyük onun da iyi bir i?i var. Asl?nda ikimizde kendi ayaklar? üzerinde duran bireyler olarak ili?kimizin yürümemesi için bir neden yok gibi gözüküyor. Ama sanki eksik bir ?eyler var ya da yanl?? yap?lan bir ?eyler var demek daha do?ru. Bu aralar biraz kendimi sorguluyorum. Ben erkek arkada??mdan ne bekliyorum diye soruyorum sürekli. Uzun soluklu olan ili?kilerde kaç?n?lmaz son evlilik oluyor. Ama ben erkek arkada??mla evlenmek istiyor muyum bu aralar bu soruyu kendime çok soruyorum. San?r?m bunun sebebi de ayn? evde ya?ay?nca erkek arkada??m?n beklentilerimi kar??lamayaca?? yönünde. Bir kere erkek arkada??m çok da??n?k sürekli arkas?n? biri toplamal?. Evde annesi bunu yap?yor ancak ben çal??an biri olarak bunu sürekli yapamam. Kendi da??n?kl?klar?n? toparlamal?. Bunu ona söyledi?imde yard?m ederim birlikte toplar?z istanbul escort bir geri dönü? al?yorum. Tabi ki bu duymak istedi?im cevap. Bunun yerine bu senin i?in tabi ki toplayacaks?n gibi bir cümle duymak asla tahammül edemeyece?im bir ?ey olurdu. Benim asl?nda bir erkekten ve evlilikten beklentim kar??l?kl? sayg?. Yani evlendi?imizde ikimizde çal??aca??m?z için ?artlar?m?z e?it olacak. Öyle ben evi geçindiriyorum sen de ev i?lerini yap gibi bir cümle kurmas? imkans?z oluyor bu durumda. Bu nedenle her iki taraf?nda çal??t??? evliliklerde durum biraz daha de?i?iyor. ?artlar e?it oldu?u için erkek ev i?ini yapmay? kabullenemiyor. Asl?nda ben bu konuda netim. Gitsin evi süpürsün, bula??k y?kas?n gibi derdim yok. Ama en az?ndan yard?mc? olabilsin. Diyelim ki ikimizde i?ten geldik ve yemek haz?rlanmas? gerekiyor. Örne?in ben yemekleri haz?rlarken o da salata yapabilsin. Oturup haz?r?n? beklemesin. Ya da apar topar bir misafir mi geliyor. Ben hemen bir ?eyler haz?rlarken o mesela evi süpürebilsin, da??n?kl?klar? toparlayabilsin. Bunun çok a??r? bir beklenti oldu?unu dü?ünmüyorum. ?artlar e?it olmasa bile yani erke?in çal???p kad?n?n çal??mad??? durumlarda bile bence böyle olabilir. Çocuk oldu?u durumlarda da bu ayn?. Sonuçta çocu?un annesi oldu?u kadar bir de babas? var. Her ?ey anneden beklenmemeli. Tabi zorunlu ihtiyaçlar?n? anne kar??l?yor ama bir banyo yap?m? ya da bir alt de?i?imi gibi konularda babalar d destek olabilir. Bu konuda çevremde çok güzel örnekler var.